Tips: Quậy một vòng Application với [ php artisan tinker ]

Spread the love

Chắc hẳn khi dev xong 1 hàm trong PHP chúng ta đều muốn thử UT hàm vừa viết.

Tuy nhiên việc dựng server và gọi thử hàm là điều cũng hơi phiền phức nên nếu với những bạn đang phát triển web bằng Laravel, thì laravel hỗ trợ chúng ta một command line rất là hữu ích đó là câu lệnh php artisan tinker. Hôm nay mình sẽ nói sơ qua về các mục bên dưới

 • Khởi động tinker trong laravel project
 • Các thao tác hay thực hiện trong tinker
 • List các commands hay dùng của tinker

1. Khởi động tinker trong laravel project

Ta có thể khởi động tinker tại thư mục gốc của project như bên dưới

php artisan tinker

Khi khởi động câu lệnh bên trên xong kết quả sẽ là

Psy Shell v0.7.2 (PHP 5.6.23 窶・cli) by Justin Hileman
 >>>

Sau khi chạy câu lệnh trên , chúng ta có thể access đến Models mà đã tạo trong laravel, chẳng hạn như

>>> App\Models\Plan::count()
=> 73597

Hoặc ta có thể tạo mới một instance của model

>>> $user = new App\Models\User
=> App\Models\User {#691}
>>> $user->username = "ArtisanTest"
=> "ArtisanTest"
>>> $user->email = "Test@gmail.com"
=> "Test@gmail.com"
>>> $user->password = "12345678"
=> "12345678"
>>> $user->role_id = 1
=> 1
>>> $user->valid = 1
=> 1
>>> $user->save()
=> true

Câu lệnh trên sẽ tạo một user mới và gán nó vào trong biến $user, chúng ta có thể dùng câu lệnh $user->save() để save user vừa tạo vào trong DB. Và khi kiểm tra ta sẽ thấy kết quả như hình

Như vậy chúng ta có thể thao tác bằng command line dễ dàng các tác vụ như :

 1. Thao tác các bảng ghi của bảng
 2. Truy vấn cột (ví dụ bảng của chúng ta có quá nhiều data)
 3. Tạo các test data dựa trên các data mẫu

2. Các thao tác hay dùng trong tinker

2.1Tôi muốn viết hàm trong tinker có được không ?

Câu trả lời là được nhé. Nhưng hẳn nhiên là khi viết hàm, chúng ta nên có dấu xuống dòng cho từng dòng lệnh tách bạch với nhau. Nhưng khi enter thì tinker có thể lầm tưởng rằng đó kết thúc câu lệnh. Để tránh điều này,chúng ta có thể kết thúc từng câu lệnh với kí tự \ . Nó  cho phép chúng ta có thể input trên nhiều dòng; mỗi dòng sẽ có bắt đầu là .... REPL sẽ tiếp tục chấp nhận input nhiều dòng. Nào hãy xem ví dụ bên dưới nhé


>>> function sayHello($userId) { \
... $user = App\Models\User::find($userId); \
... return "Hello {$user->username}-san";}
=> null
>>> sayHello(30)
=> "Hello kkakass-san"

Nhưng ngộ nhỡ đoạn function trên có lỗi lầm gì thì làm sao mà tôi có thể đọc được stack trace nhỉ


>>> sayHello(39)
PHP error: Trying to get property of non-object on line 4

(Ở đây mình cố ý để ra lỗi, userid 39 là chưa tồn tại trong hệ thống )
Mình muốn xem đoạn code vừa execute phía trên có lỗi lầm gì không ?
Ta có thể dùng lệnh wtf (What the fuck) để xem lại stack trace


>>> sayHello(39)
PHP error: Trying to get property of non-object on line 4

Ta có thể dùng command line wtf của tinker để xem stacktrace của hàm vừa gọi liền trước đó.


>>> wtf


 [Psy\Exception\ErrorException]
 PHP error: Trying to get property of non-object on line 4


Exception trace:
 () at :4
 Psy\Exception\ErrorException::throwException() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor
\psy\psysh\src\Psy\Shell.php:723
 Psy\Shell->handleError() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\psy\psysh\src\Psy\Exe
cutionLoop\Loop.php(79) : eval()'d code:4
 sayHello() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\psy\psysh\src\Psy\ExecutionLoop\Loo
p.php(79) : eval()'d code:1
 eval() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\psy\psysh\src\Psy\ExecutionLoop\Loop.ph
p:79
 Psy\ExecutionLoop\{closure}() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\psy\psysh\src\Ps
y\ExecutionLoop\Loop.php:135
 Psy\ExecutionLoop\Loop->run() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\psy\psysh\src\Ps
y\Shell.php:307
 Psy\Shell->doRun() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\symfony\console\Application
.php:117
 Symfony\Component\Console\Application->run() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\p
sy\psysh\src\Psy\Shell.php:273
 Psy\Shell->run() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\laravel\framework\src\Illumin
ate\Foundation\Console\TinkerCommand.php:54
 Illuminate\Foundation\Console\TinkerCommand->fire() at n/a:n/a
 call_user_func_array() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\laravel\framework\src\I
lluminate\Container\Container.php:507
 Illuminate\Container\Container->call() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\laravel
\framework\src\Illuminate\Console\Command.php:169
 Illuminate\Console\Command->execute() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\symfony\
console\Command\Command.php:256
 Symfony\Component\Console\Command\Command->run() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vend
or\laravel\framework\src\Illuminate\Console\Command.php:155
 Illuminate\Console\Command->run() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\symfony\cons
ole\Application.php:794
 Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand() at D:\Working\laravel\laravel5-example
\vendor\symfony\console\Application.php:186
 Symfony\Component\Console\Application->doRun() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor
\symfony\console\Application.php:117
 Symfony\Component\Console\Application->run() at D:\Working\laravel\laravel5-example\vendor\l
aravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Console\Kernel.php:107
 Illuminate\Foundation\Console\Kernel->handle() at D:\Working\laravel\laravel5-example\artisa
n:36

--
0: () at :4

Như vậy thì ta có thể trace lỗi dễ dàng hơn rồi.nhỉ

2.2 Up/Down site bằng tinker

Tinker có hỗ trợ ta một command line để down site xuống ở mode maintainance.

Ví dụ như câu lệnh bên dưới sẽ down site xuống mode maintainance

>>> down
Application is now in maintenance mode.
>>>

Khi truy xuất trang web ta sẽ thấy hiển thị ra thông báo bên dưới

Khi chúng ta đã hoàn thành maintainance mode thì chúng ta có thể dùng câu lệnh ngược lại của down là up để mang application của chúng ta go live trở lại

>>> up
Application is now live.

Vậy là chúng ta đã có thể access trang web một cách bình thường lại rồi


3. List các commands của tinker

Các command của tinker ta có thể truy xuất qua câu lệnh help trong tinker. Danh sách các command hỗ trợ như bên dưới

  help Show a list of commands. Type `help [foo]` for information about [foo
]. Aliases: ?
 ls List local, instance or class variables, methods and constants.
 Aliases: list, dir
 dump Dump an object or primitive.

 doc Read the documentation for an object, class, constant, method or prop
erty. Aliases: rtfm, man
 show Show the code for an object, class, constant, method or property.

 wtf Show the backtrace of the most recent exception.
 Aliases: last-exception, wtf?
 whereami Show where you are in the code.

 throw-up Throw an exception out of the Psy Shell.

 trace Show the current call stack.

 buffer Show (or clear) the contents of the code input buffer.
 Aliases: buf
 clear Clear the Psy Shell screen.

 history Show the Psy Shell history.
 Aliases: hist
 exit End the current session and return to caller.
 Aliases: quit, q
 clear-compiled Remove the compiled class file

 down Put the application into maintenance mode

 env Display the current framework environment

 optimize Optimize the framework for better performance

 up Bring the application out of maintenance mode

 migrate Run the database migrations

 inspire Display an inspiring quote

Hi cọng chúng ta sẽ có thể dùng php artisan tinker để hỗ trợ công việc develop , cũng như thực hiện testing ut các đoạn code mà mình đã viết ra để có những đoạn code chất lượng hơn.